Sunday, 01/08/2021 - 08:36|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Trà Giang

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020 - 2021 CẤP TIỂU HỌC

 

 

PHÒNG GD & ĐT KIẾN XƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH &THCS TRÀ GIANG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số:01/KH - TH & THCSTG

        Trà giang, ngày14 tháng 9 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020 - 2021

CẤP TIỂU HỌC

 

A. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

    Căn cứ Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh Thái Bình về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ kế hoạch số 378/KH-PGDĐT ngày 07/9/2020 về kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021 của cấp Tiểu học.                         

Căn cứ vào thực trạng; đội ngũ cán bộ giáo viên, cơ sở vật chất của trường Tiểu học và THCS Trà Giang.

 B.  NHIỆM VỤ CHUNG

  1. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT; tổ chức thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 bảo đảm chất lượng, hiệu quả với trọng tâm là lớp 1.

          Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo. Tổ chức thực hiện nội dung dạy học theo hướng tiếp cận Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh tiểu học; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường và tổ chức dạy học lớp 1 theo hướng dẫn tại Công văn số 3866/BGDĐT-GDTH ngày 26/8/2019 và các văn bản[1] hướng dẫn chuyên môn đối với cấp tiểu học. Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và bố trí đủ giáo viên đã hoàn thành các chương trình bồi dưỡng để dạy lớp 1.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo theo quy định để triển khai dạy học trực tuyến hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục tiểu học.

Tích cực tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại các tổ chuyên môn trong trường và cụm trường; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học theo hướng dẫn tại Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020.

Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 theo quy định và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 2.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đẩy mạnh công tác truyền thông về lộ trình và điều kiện thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa.

2. Tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông đối với cấp tiểu học

 Tham mưu với địa phương thực hiện rà soát, dự báo quy mô phát triển giáo dục và bố trí quỹ đất để xây dựng trường, điểm trường, lớp học phù hợp, thuận lợi và đáp ứng nhu cầu người học; quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có để thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc theo quy định của Luật Giáo dục 2019.

Thực hiện rà soát quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục theo nguyên tắc tạo thuận lợi học tập cho học sinh, gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Bảo đảm tỷ lệ phòng, tỷ lệ giáo viên và sĩ số học sinh/lớp đúng theo quy định để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đảm bảo chất lượng. Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu phòng học, nhà vệ sinh và công trình nước sạch trong nhà trường; không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học, nhà vệ sinh chưa bảo đảm an toàn.

3. Đảm bảo đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý chuẩn hóa về trình độ đào tạo, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao chất lượng theo chuẩn nghề nghiệp.

 Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1737/CT- BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo.

 Thực hiện đánh giá đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo tiêu chuẩn nghề nghiệp; Thực hiện bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình; bồi dưỡng nâng cao năng lực triển khai các nhiệm vụ cho giáo viên đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học.

Dự kiến phân công giáo viên dạy học lớp 2 năm học 2021-2022 để tập trung bồi dưỡng, đảm bảo 100% giáo viên dạy học lớp 2 được bồi dưỡng về Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa lớp 2 trước khi năm học 2021-2022 bắt đầu.

4. Chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lý, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Nâng cao tỷ lệ và chất lượng dạy học 2 buổi/ngày; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục; chuẩn bị các điều kiện bảo đảm triển khai dạy học ngoại ngữ, tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tích cực và nâng cao hiệu quả trong công tác truyền thông. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo. Khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

5. Tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Chú trọng kết hợp dạy chữ với dạy người, giáo dục ý thức, trách nhiệm của công dân đối với gia đình - nhà trường - xã hội cho học sinh. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện của địa phương.

Tăng cường an ninh, an toàn trường học, tích cực phòng, chống xâm hại và bạo lực học đường; chú trọng xây dựng văn hóa học đường trong môi trường giáo dục; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh; nâng cao ý thức trách nhiệm nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; xây dựng cơ chế phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội trong giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh. Bảo đảm thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thể chất, y tế trường học; phát động phong trào học bơi và phòng, chống đuối nước cho học sinh.

C. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

*Đội ngũ Giáo viên :

 Tổng số CBGV, CNV: 20 đ/c - Nữ 19 (2 GV hợp đồng)

 Đảng viên: 11 đ/c - Nữ 11 đ/c .

 Trình độ đào tạo: 100% CBGV có trình độ đào tạo chuẩn ;Trong đó

 Trên chuẩn: 20 đ/c đạt tỷ lệ 100 %.

* Học sinh: 358 em /11 lớp -  Nữ: 182 em .

Trong đó:  Con Công giáo: 10 em

                   Con hộ nghèo: 7 em

                   Con cận nghèo: 3  em

                   Con Giáo viên: 15 em

                   Con mồ côi : 01 em

                    Con bệnh binh: 01em

                    Con Bộ đội:  3 em

                    Khuyết tật: 3 em

                    Dân tộc:   3 em

    * Cơ sở vật chất :

                  Phòng học của HS: 13 phòng

          Phòng làm việc của CBGV: 05 phòng   

 Cấp tiểu học của trường TH&THCS Trà Giang có những khó khăn và thuận lợicơ bản sau :

  1.Thuận lợi.

 - Cấp tiểu học của trường TH&THCS Trà Giang là đơn vị tiên tiến nhiều năm, đã đ­ược công  nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ II

- Đội ngũ giáo viên, công nhân viên nhiệt tình có tinh thần trách nhiệm trong công tác, đoàn kết giúp đỡ nhau về mọi mặt.

    - Đảng bộ và nhân dân Trà Giang luôn quan tâm chăm lo xây dựng sự nghiệp giáo dục.

    - Cơ sở vật chất của nhà trường ngày một khang trang sạch đẹp .

2. Khó khăn.

    - Đội ngũ giáo viên thiếu so với định biên ( thiếu 2 GV văn hóa).

    - Một số giáo viên gia đình ở xa tr­ường việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

    -  Một số phụ huynh chư­a thực sự đầu tư­, quan tâm tạo điều kiện cho các em học tập tốt.

D. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020 - 2021

I./ DUY TRÌ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PCGDTH-CMC

a. Chỉ tiêu

   - Huy động hết trẻ em trong độ tuổi vào học, trong đó 100% trẻ em 6 tuổi trong tiêu chuẩn phải phổ cập vào lớp 1;  tạo mọi điều kiện và cơ hội cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đi học và hoàn thành chương trình tiểu học.

- Duy trì số lượng được giao, không có học sinh bỏ học.

      - Đảm bảo số l­ượng học sinh các khối lớp.

               + Khối 1:  3 lớp  - 83  học sinh.

               + Khối 2:  2 lớp  -  64  học sinh.

               + Khối 3:  2 lớp  - 79 học sinh

                 + Khối 4:  2 lớp  - 64 học sinh

                     + Khối 5:  2 lớp  - 68 học sinh

      Tổng cộng: 11 lớp           -  358  học sinh.

    - Đạt đơn vị PCGDTH mức độ 3

b. Biện pháp

- Thành lập ban chỉ đạo PCGDTH, kết hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội tham gia ngày càng có hiệu quả trong công tác PCGDTH.

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính Phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC.

- Xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác PCGDTH đúng quy trình. Tiến hành điều tra nắm vững các độ tuổi, rà soát lại các chỉ tiêu theo Nghị Định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về PCGD xóa mù; hoàn thiện hồ sơ, cập nhật lại phiếu điều tra đảm bảo sạch đẹp, số liệu thống kê chính xác, đầy đủ, khớp giữa các loại hồ sơ; khắc phục những tồn tại trong công tác phổ cập ở những năm học trước, đảm bảo giữ vững và nâng cao chất lượng PCGDTH mức độ 3.

- Hàng tuần cán bộ giáo viên công khai sĩ số trên góc bảng

- Khoán số lượng cho giáo viên coi đó là một tiêu chuẩn thi đua quan trọng của lớp.

- Số lượng các lớp

KHỐI 1

KHỐI 2

KHỐI 3

KHỐI 4

KHỐI 5

1A

1B

1C

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A

5B

27

28

28

33

31

40

39

31

33

33

35

83

64

79

64

68

         - Quan tâm chăm sóc, giúp đỡ trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các em được đi học và hoàn thành chương trình Tiểu học.

  • Thường xuyên phụ đạo học sinh chưa hoàn thành nội dung kiến thức môn học, đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng, tránh ngồi sai lớp, kịp thời phát hiện và ngăn chặn học sinh bỏ học. Coi trọng việc nâng cao chất lượng, lấy chất lượng duy trì số lượng.

       - Thực hiện, sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý dữ liệu phổ cập của Bộ Giáo dục, chuẩn bị hệ điều kiện và hồ sơ chu đáo để đón kiểm tra công nhận đạt chuẩn  PCGDTH  mức độ 3 của huyện vào tháng 10/2020,  tỉnh tháng 11/2020.

 - Điều tra phổ cập rõ ràng, chính xác, đầy đủ phân công phụ trách chính:

        Đ/c P.Hiệu tr­ưởng 3, Thư­ ký Đ/c Nhung .

  + Phụ trách các địa bàn thôn.

 Thôn Thuyền Định : Đ/c Tâm - Lê

Thôn Lãng Đông: Đ/c Hà - Hoàn

Thôn Trực Tầm: Đ/c Hà - Mơ

Thôn Năng Nh­ượng : Đ/c Hiền - Ngoan

Thôn Dục D­ương : Đ/c Lê - Chanh

Thôn Dục D­ương Đông:  Đ/c Hiền - T­ươi

Thôn Diệm D­ương Đông: Đ/c Hồng - Huế

Thôn Diệm Nam: Đ/c Liễu - Minh

   - Đầu t­ư đủ hồ sơ, sổ sách, ph­ương tiện làm PC theo đúng quy định của Phòng.

   - Bảo quản hồ sơ cẩn thận, chu đáo theo dõi bổ sung hồ sơ PC đầy đủ kịp thời.

II./ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

1./ Giáo dục sự hình thành và phát triển năng lực phẩm chất học sinh

a. Chỉ tiêu

       - Số học sinh được đánh giá thực hiện tốt và đạt về năng lực, phẩm chất: 100%

       - Thực hiện nghiêm túc và có chất lượng giảng dạy môn Đạo đức cũng như các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khoá.

       - Liên đội tổ chức tốt các hoạt động sao nhi đồng, đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

      b. Biện pháp

 Đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Quán triệt và học tập Nghị quyết TW6, Nghị quyết TW7 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lí, nâng cao chất lượng và hiệu quả; cuộc vận động “Hai không”; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ GD&ĐT phát động. Xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết thực hiện cuộc vận động và các phong trào thi đua trong năm học một cách phù hợp, thiết thực mang tính khả thi cao.

Giáo dục phẩm chất đạo đức học sinh thông qua việc thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Phát động học sinh sưu tầm sách, đọc, kể chuyện về Bác Hồ, nêu gương người tốt việc tốt ở những buổi sinh hoạt đội, chào cờ đầu tuần, tiếp tục thực hiện tốt việc tích hợp giảng dạy;

- Giáo dục Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong 02 tuần ( tuần 7 và tuần 8).

- Dạy rèn kĩ năng sống cho học sinh từ khối 2- 5 vào các tiết SHTT ( Sinh hoạt lớp tuần chẵn).

- Dạy kỹ năng sống theo chương trình giáo dục kỹ năng sống POKI năm học 2020 - 2021 cho HS từ khối 1-5 theo tinh thần tự nguyện vào sáng thứ 7 hàng tuần ( tiết 1)

- Dạy tài liệu Bác Hồ với những bài học về đạo đức và lối sống dành cho học sinh từ lớp 2-5( Sinh hoạt lớp tuần lẻ).

 - Tài liệu Văn hóa giao thông dành cho học sinh từ lớp 2-5 mỗi tháng 01 bài  vào tiết SHTT ( Tiết sinh hoạt lớp tuần đầu tháng).

          - Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, liên hệ chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội cùng quan tâm giáo dục học sinh.

       -  Xây dựng tốt các mối quan hệ:

           + Học sinh với thầy giáo, cô giáo;

           + Học sinh với học sinh;

            + Học sinh với lớp học, với ngôi trường;

            + Học sinh với người thân trong gia đình, với xã hội;

            + Giáo viên với giáo viên (GH-GH,GH-GV, GV-GV);

            + Giáo viên với học sinh;

            + Giáo viên với nhà trường;

            + Giáo viên với gia đình, với xã hội.

  -  Phát huy tối đa, hiệu quả sử dụng phòng truyền thống trong nhà trường, khích lệ việc thu thập, sưu tầm các tư liệu, hiện vật,..liên quan đến sự trưởng thành và phát triển của nhà trường, sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội ở địa phương.

  - Thực hiện tốt chủ đề năm học và chương trình công tác Đội. Kết hợp với liên ngành tổ chức có hiệu quả nội dung hoạt động Sao Nhi đồng, Đội Thiếu niên. Chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh, giáo dục truyền thống cách mạng và bản sắc văn hoá dân tộc.

  - Giáo dục cho học sinh đạo lý và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa bằng các hoạt động chăm sóc gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng, ...Đẩy mạnh phong trào làm việc thiện, giúp đỡ bạn nghèo, bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.

  -  Duy trì và làm tốt hơn nữa việc chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ ở địa phương, góp phần làm cho nghĩa trang ngày một sạch đẹp hơn, hấp dẫn hơn. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, múa, hát, khiêu vũ sân trường. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để học sinh mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui.

 - Quan tâm chỉ đạo và nhân điển hình về giáo dục đạo đức: 1A, 3B

2. Giáo dục các môn học và hoạt động giáo dục khác

a. Chỉ tiêu

- 100% học sinh được  học 2 buổi/ngày .

- 100% học sinh được học môn Tiếng Anh.

- 100% học sinh từ khối 3 - khối 5  học Tin học tự nguyện.

- 100% học sinh từ lớp 1- 4 hoàn thành chương trình lớp học;

- 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học.

b. Biện pháp

Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đẩy mạnh việc “Đổi mới nề nếp trong sinh hoạt chuyên môn”. Thực hiện nghiêm túc dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và đổi mới việc đánh giá xếp loại học sinh theo thông tư 22/2016 của Bộ GD&ĐT.

b.1. Thực hiện tốt chương trình, kế hoạch giáo dục

a) Tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành

- Xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn nội dung giáo dục tự chọn và xây dựng các hoạt động giáo dục phù hợp với nhu cầu của học sinh và điều kiện của nhà trường, đảm bảo tính chủ động, linh hoạt của nhà trường trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục dạy học 2 buổi/ngày; tuân thủ các nguyên tắc, phương pháp sư phạm nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác phù hợp với  từng đối tượng.

- Tăng cường các hoạt động thực hành, hoạt động trải nghiệm, rèn kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và khả năng học tập của học sinh. Chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, giá trị sống, kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh, trong đó cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh để giáo dục học sinh hiệu quả, thiết thực.

- Điều chỉnh nội dung dạy học một cách hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục tiểu học, phù hợp với đối tượng học sinh,đồng thời từng bước thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh trên nguyên tắc: đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng và phù hợp điều kiện thực tế; rà soát, tinh giản những nội dung chồng chéo, trùng lặp giữa các môn học, giữa các khối lớp trong cấp học và các nội dung quá khó, chưa thực sự cấp thiết đối với học sinh; sắp xếp, điều chỉnh nội dung dạy học theo các chủ đề học tập phù hợp với đối tượng học sinh; tập trung vào đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục sao cho nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

 - Xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo phân bổ hợp lí giữa các nội dung giáo dục, giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, yêu cầu cần đạt của chương trình; tạo điều kiện cho học sinh được học tập các môn học tự chọn và tham gia các hoạt động giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Thời khóa biểu  sắp xếp đảm bảo tỉ lệ hợp lí giữa các nội dung dạy học và hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lí về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm sinh học sinh.

b) Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1

Xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy học lớp 1 theo hướng dẫn tại Công văn số 3866/BGDĐT-GDTH ngày 26/8/2019 và các văn bản hướng dẫn chuyên môn được Bộ GDĐT ban hành. Trong đó, tập trung vào các vấn đề cơ bản sau:

          - Nội dung dạy học: Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc theo quy định của Chương trình; các môn học tự chọn; các hoạt động củng cố; các hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh.

          - Xác định nội dung, hình thức tổ chức, phân bổ thời lượng cho các nội dung dạy học trên cơ sở thực hiện đầy đủ nội dung, thời lượng các môn học bắt buộc theo quy định của chương trình.

          - Việc thực hiện dạy học 2 buổi/ngày trên cơ sở dạy đúng, đủ nội dung và thời lượng các môn học bắt buộc, chủ động xác định nội dung, lựa chọn hình thức tổ chức, phân bổ thời lượng cho các môn học tự chọn, hoạt động củng cố, hoạt động giáo dục khác.

c) Tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung giáo dục của địa phương theo hướng dẫn tại Công văn số 3536/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019, trong đó thực hiện tích hợp nội dung giáo dục địa phương vào dạy học các môn học, hoạt động trải nghiệm theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

d) Xây dựng kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế trên cơ sở bảo đảm mục tiêu, nội dung của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

 đ) Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học; Công văn số 2449/BGDĐT-GDTH ngày 27/5/2016 về việc khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp. Tinh giản các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh theo Công văn số 1915/BGDĐT-GDTrH ngày 05/5/2017.

b.2 Nâng cao chất lượng dạy học Ngoại ngữ và Tin học 

b.2.1 Dạy học Ngoại ngữ :

          - Thực hiện Chương trình môn tiếng Anh tự chọn lớp 1 đảm bảo các yêu cầu được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và Công văn số 681/BGDĐT-GDTH ngày 04/3/2020.Thực hiện kiểm tra đánh giá theo quy định; đảm bảo tính chất làm quen của chương trình; tạo hứng thú, sự yêu thích môn học và không gây quá tải cho học sinh.

- Tiếp tục thực hiện chương làm quen tiếng Anh lớp 2 hiện hành theo kế hoạch của địa phương và có những giải pháp tiếp cận Chương trình môn tiếng Anh tự chọn lớp 1 và lớp 2 trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 một cách linh hoạt, phù hợp.

          - Tiếp tục triển khai Chương trình thí điểm tiếng Anh cấp Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 đối với học sinh lớp 3, lớp 4 và lớp 5. Tổ chức dạy tiếng Anh 3tiết/tuần cho học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5   Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa môn tiếng Anh là môn học bắt buộc với thời lượng 4 tiết/tuần dành cho học sinh lớp 3 từ năm học 2022-2023.

- Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo thực hiện theo quy định của Bộ GDĐT, cụ thể: đối với lớp 1 lựa chọn sách giáo khoa theo danh mục sách giáo khoa đã được Bộ GDĐT ban hành; đối với lớp 2, lớp 3, lớp 4 và lớp 5 thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4329/BGDĐT-GDTH ngày 27/6/2013 và các văn bản khác của Bộ GDĐT.

          - Thực hiện việc kiểm tra đánh giá theo quy định; chú trọng thực hiện đánh giá thường xuyên; bài kiểm tra định kỳ cần đánh giá đủ cả 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Khuyến khích giáo viên sử dụng các dự án học tập để thay thế bài kiểm tra học kỳ I.        

b.2.2 Dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học:

Thực hiện hướng dẫn của Bộ GDĐT về tổ chức dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học tại công văn số 3539/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019.

Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức dạy học môn Tin học tự chọn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, duy trì số lượng học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5 được học môn Tin học. Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng kế hoạch giáo dục môn học; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học – Công nghệ thông tin dưới hình thức các câu lạc bộ để học sinh được tiếp cận, hình thành các kĩ năng học tập, sử dụng sáng tạo. Gắn dạy tin học với trải nghiệm sáng tạo khoa học, kỹ thuật.

         b.3 Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày

      Xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày (9 buổi/tuần):

 - Về kế hoạch giáo dục: Xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn nội dung giáo dục tự chọn và xây dựng các hoạt động giáo dục phù hợp với nhu cầu của học sinh và điều kiện của nhà trường; đảm bảo tính chủ động, linh hoạt của nhà trường trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục dạy học 2 buổi/ngày; tuân thủ các nguyên tắc, phương pháp sư phạm nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác phù hợp với lứa tuổi học sinh. Xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo phân bổ hợp lý giữa các nội dung giáo dục, giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, yêu cầu cần đạt của chương trình; tạo điều kiện cho học sinh được học tập các môn học tự chọn và tham gia các hoạt động giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện . Thời khóa biểu đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa các nội dung dạy học và hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lý về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh. Đảm bảo tổ chức dạy học 7 tiết/ngày.

-  Về điều kiện thực hiện: đảm bảo tỷ lệ 01 phòng học/lớp, cơ sở vật chất.Sĩ số học sinh/lớp theo điều kiện thực tế đội ngũ GV của cấp học; có đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định; đảm bảo tỷ lệ 1,5 giáo viên/lớp và cơ cấu giáo viên để dạy đủ các môn học và hoạt động giáo dục theo quy định.

Tham mưu với chính quyền địa phương để có Nghị quyết chuyên đề về phát triển giáo dục của địa phương, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng kế hoạch, tăng cường các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh xã hội hóa để đảm bảo các điều kiện chuẩn bị cho việc triển khai Chương trình, sách giáo khoa mới thực hiện dạy học 2 buổi/ngày; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; khắc phục triệt để tình trạng“học sinh ngồi nhầm lớp”. 

b.4 Ðổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh

b.4.1 Đổi mới phương pháp dạy học

Tiếp tục thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh,  thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo. Tổ chức thực hiện nội dung dạy học theo hướng tiếp cận Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

 Tiếp tục triển khai dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột theo hướng dẫn tại Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013, thực hiện việc sắp xếp lại nội dung dạy học một cách phù hợp, thuận lợi cho việc áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột; thực hiện dạy học Mĩ thuật theo hướng dẫn tại Công văn số 2070/BGDĐT-GDTH ngày 12/5/2016, khuyến khích giáo viên thiết kế nội dung học tập bằng cách sắp xếp lại từ các bài học riêng lẻ trong sách giáo khoa thành từng bài học theo chủ đề, dựa trên cốt truyện, trong đó mỗi chủ đề có thể dạy trong 2 đến 3 tiết để tạo điều kiện hoàn thành nhiệm vụ dạy học hiệu quả.

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại các tổ chuyên môn trong trường và cụm trường; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học theo hướng dẫn tại Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày16/4/2020,Công văn 514/SGDĐT-GDTH ngày 3/6/2020 của Sở GDĐT.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả tủ sách phụ huynh tại các lớp học, thư viện xanh, xây dựng góc học tập và trang trí lớp học.

- Trong mỗi tiết dạy giáo viên phải quan tâm, chăm sóc đến các đối tượng học sinh trong cùng một lớp, giảng dạy linh hoạt lấy học sinh làm trung tâm để học sinh được học tập vừa sức, hiệu quả.

- Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp theo Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên.

  - Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế chuyên môn. Hồ sơ đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng theo quy định (Thực hiện theo Quy định số 248/PGDĐT ngày 30/8/2015 của Phòng GD&ĐT).

Quy định về thời gian cho giáo viên tham gia SHCM qua trang mạng thông tin “Trường học kết nối” để đảm bảo tính liên tục trong từng tuần, từng tháng, từng học kì và cả năm học. Quan tâm đến các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục và chuyên đề bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Chuyên đề dạy học các môn học đối với lớp 1 theo Chương trình GDPT 2018.

  Cụm sinh hoạt chuyên môn trong năm học: Vũ Tây, Bình Nguyên, Quốc Tuấn, An Bình, Trà Giang, Hồng Thái, Quyết Tiến.

b.4.2 Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học

Đánh giá học sinh theo quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Đối với học sinh lớp 1 thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đánh giá học sinh thông qua đánh giá mức độ đạt được theo yêu cầu cần đạt và biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục và những biểu hiện phẩm chất, năng lực của học sinh theo yêu cầu cần đạt của chương trình; thực hiện đánh giá sự tiến bộ và vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của học sinh; giúp học sinh phát huy nhiều nhất khả năng, năng lực; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan; không so sánh học sinh này với học sinh khác, không tạo áp lực cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh.

          Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lí kết quả giáo dục và học tập của học sinh để giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách, dành nhiều thời gian cho giáo viên quan tâm đến học sinh và đổi mới phương pháp dạy học.

Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học một cách nghiêm túc, phù hợp với từng nhóm đối tượng, kiên quyết không để học sinh “ngồi nhầm lớp”; thực hiện khen thưởng học sinh thực chất, đúng quy định; tránh tùy tiện, máy móc, khen tràn lan gây bức xúc cho cha mẹ học sinh và dư luận xã hội.

b.4.3 Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống

Xây dựng kế hoạch dạy học các môn học, chương trình phù hợp với thực tiễn và tâm sinh lý học sinh. Tăng cường tổ chức các hoạt động học tập ngoài lớp học phù hợp với nội dung các môn học và hoạt động giáo dục cũng như phù hợp với thực tiễn.

Thực hiện dạy học gắn kết giữa lý thuyết với thực hành; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh. Lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, nhân cách; giáo dục quốc phòng và an ninh; giáo dục pháp luật; giáo dục tài chính; an toàn giao thông; bảo vệ động vật hoang dã; giáo dục nhận thức về quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; chú trọng giáo dục lối sống, kĩ năng sống; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục an toàn giao thông…

 Xây dựng kế hoạch và triển khai dạy học trực tuyến đảm bảo thực hiện đúng, có chất lượng, hiệu quả, nội dung dạy học theo quy định; phù hợp với kĩ năng của giáo viên, khả năng lĩnh hội và đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh;công nhận kết quả dạy và học trực tuyến dựa trên cơ sở đánh giá chính xác, khách quan kết quả học tập của học sinh và theo các quy định về đánh giá học sinh.

b.5 Phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu

Phát hiện học sinh năng khiếu ở tất cả các môn trên cơ sở đảm bảo mục tiêu chủ yếu là giáo dục toàn diện nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về: đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, từ đó có kế hoạch tập trung, ưu tiên bồi dưỡng, phát triển năng khiếu học sinh.

Nội dung chương trình: Học sinh được học toàn diện nội dung chương trình sách giáo khoa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng mà Bộ đã ban hành và chỉ đạo thực hiện, được bồi dưỡng nâng cao chủ yếu ở buổi 2.

Tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh về các lĩnh vực giáo dục: Trạng nguyên nhỏ tuổi, Thi Trạng nguyên Tiếng Việt, Giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, CLB Toán tuổi thơ, em giỏi Tiếng Việt, Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp, Olympic các môn học, các hoạt động giao lưu Tiếng Anh cho Giáo viên và học sinh trên cơ sở tự nguyện của phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và nội dung học tập của học sinh để học sinh, giáo viên được giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm và học tập lẫn nhau.( tổ chức vào sáng thứ 7 hàng tuần tiêt 2,3,4).

       b.6 Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

 Căn cứ vào Kế hoạch giáo dục người khuyết tật giai đoạn 2018-2020 của ngành Giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-BGDĐT ngày 30/01/2018, Kế hoạch thực hiện “Đề án Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025” ban hành kèm theo Quyết định số 1463/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2019; Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 Quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật; Thông tư số 15/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 ban hành Quy định Chuẩn quốc gia về ngôn ngữ kí hiệu cho người khuyết tật và Thông tư số 17/2020/TT-BGDĐT ngày 29/6/2020 ban hành Quy định Chuẩn quốc gia về ngôn ngữ kí hiệu cho người khuyết tật, thực hiện Kế hoạch giáo dục người khuyết tật.

b.7 Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm; xây dựng, phát triển thư viện trường tiểu học đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực học sinh

Tăng cường thực hiện tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khoá theo hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm theo hướng dẫn tại Công văn 3535/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019; tập trung vào các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực; giáo dục bảo vệ môi trường..

Tổ chức hoạt động sau giờ học chính thức trong ngày cho học sinh lớp 1-5 theo hướng dẫn tại Công văn số 3866/BGDĐT-GDTH ngày 26/8/2019.

Tăng cường công tác truyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021, đưa nội dung giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và văn hóa giao thông vào trong chương trình chính khóa dưới hình thức tích hợp vào nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục.

Sắp xếp bố trí nhân viên thư viện đúng chuyên môn làm công tác thiết lập và vận hành thư viện; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên và nhân viên thư viện về công tác tổ chức hoạt động đọc cho học sinh; dành thời lượng phù hợp cho tiết đọc thư viện; đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kĩ thuật, học liệu và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí và tổ chức hoạt động thư viện; huy động sự tham gia của phụ huynh và cộng đồng trong quá trình tổ chức hoạt động nhằm góp phần xây dựng văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

b.8. Công tác giáo dục thể chất, thẩm mỹ và vệ sinh môi trường

        a. Chỉ tiêu :

  Giáo dục thể chất và thẩm mỹ được lồng ghép trong phong trào thi đua " Xây dựng trường thân thiện, học sinh tích cực".

    -  Xây dựng lớp xanh, sạch đẹp, an toàn, thân thiện :

      + Đảm bảo an toàn, sạch sẽ, có cây xanh thoáng mát và ngày càng đẹp

hơn, lớp học đủ ánh sáng, bàn ghế phù hợp với lứa tuổi.

      + Tổ chức tết trồng cây, chăm sóc cây thường xuyên. Trồng và chăm sóc bồn hoa cây cảnh.

      + Có đủ nhà vệ sinh, được giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.

      + Học sinh tích cực tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ vệ sinh nơi công cộng, nhà trường, lớp học, cá nhân.

  - Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh: Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao thiết thực, khuyến khích sự tham gia chủ động, tự giác của học sinh

 - Làm tốt công tác y tế học đường tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

 - Tăng cường phòng chống AIDS và các tệ nạn xã hội  trong trường học, vệ sinh trường lớp khang tranh sạch đẹp.

b. Biên pháp:

- Thực hiện nghiêm túc chương trình giảng dạy môn Thể dục. Tổ chức cho các học sinh tham gia đầy đủ các chương trình giáo dục sức khoẻ, rèn luyện thân thể theo tiêu chuẩn. Quan tâm các phong trào TDTT, văn hoá văn nghệ để thầy và trò được nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện thể chất bảo vệ sức khoẻ, đẩy lùi tiêu cực và tai tệ nạn xã hội.

- Tăng cường CSVC mua sắm các dụng cụ TDTT, tu sửa sân chơi bãi tập góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy nội khoá và hoạt động ngoại khoá.

- Triển khai việc thực hiện đề án dạy bơi, chống đuối nước cho học sinh Tiểu học theo Quyết định số 3768/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Bình và kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 19/4/2017 của UBND huyện Kiến Xương.

 - Phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi thể thao để có chất lượng tốt trong giải các môn thể thao các cấp với  các môn thi đấu: điền kinh, cờ vua, bóng đá.

- Sử dụng hợp lý sức lao động của học sinh, tổ chức vệ sinh quang cảnh nhà trường luôn "Xanh - sạch - đẹp", đủ nước uống hợp vệ sinh cho giáo viên và học sinh.

     * Quan tâm chỉ đạo điểm và nhân điển hình:

          Giáo dục các môn học: 2A, 5B.

         Giáo dục thể chất thẩm mỹ và VSMT: 4A, 5A.

III. CSVC; SÁCH THIẾT BỊ DẠY HỌC

     1. Sách

         a. Chỉ tiêu

 -  100%  học sinh có đầy đủ sách giáo khoa và vở bài tập các môn học theo quy định.

 - Thư viện trường học đạt theo QĐ số 01.

      b. Biện pháp

 - Xây dựng tủ sách dùng chung; bảo đảm ngay từ khi bước vào năm học mới tất cả học sinh đều có sách giáo khoa để học tập, sử dụng có hiệu quả sách và tài liệu của thư viện nhà trường.

 - Giáo viên  hướng dẫn sử dụng sách, vở hàng ngày để học sinh không phải mang theo nhiều sách, vở khi tới trường. Tổ chức cho học sinh để sách vở, đồ dùng học tập tại lớp.

 - Phát huy các nguồn lực xã hội hóa trong việc xây dựng thư viện trường học.

 - Quan tâm  bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ của cán bộ thư viện trường học

   2. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

      a.Chỉ tiêu:

   - Đủ phòng học, bàn ghế cho 100% số lớp học 2 buổi/ngày. Bổ sung đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học .

   - Duy trì và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn Quốc gia.

   b. Biện pháp:

  - Có chương trình kế hoạch cụ thể tham mưu với địa phương tăng cường CSVC trường học.

   -  Vận động phụ huynh đóng góp xây dựng trường.

   -  Từng bước mua mới, thay thế, sửa chữa bàn ghế đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh, phù hợp tầm vóc học sinh và yêu cầu đổi mới hình thức, phương pháp dạy học.

    -  Nâng cao ý thức tự quản, giao cho từng lớp tự quản phòng học, bàn ghế, quạt điện, đồ dùng học tập.

  •  Qui trách nhiệm cho CBGV, học sinh và nhân viên coi trường trong việc bảo quản, sử dụng phòng học, bàn ghế, phương tiện dạy học .

 IV. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC, TÍCH CỰC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC   

a. Chỉ tiêu:

    - 100%CBGV, CNV có phẩm chất đạo đức tốt, là tấm gương cho HS noi theo.

      - 100% CBGV, CNV có trình độ đào tạo  trên chuẩn .

      - 100% CBGV, CNV có năng lực chuyên môn đạt từ loại khá trở lên, không có GV có trình độ chuyên môn yếu kém.

  b. Biện pháp:

    1. Đổi mới công tác quản lí giáo dục tiểu học

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính; thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy.Tăng cường kiểm tra, dự giờ, đánh giá các hoạt động của giáo viên, nhất là việc thực hiện quy chế chuyên môn. Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; nghiêm túc xử lý những vi phạm về thực hiện quy chế chuyên môn và công tác quản lí trường  học.

Xây dựng kế hoạch đầy đủ, chi tiết, khoa học từ nhà trường tới tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể. Bám sát kế hoạch, chỉ đạo kịp thời, sơ, tổng kết rút kinh nghiệm bổ sung để hoàn thành kế hoạch đặt ra. Xây dựng kế hoạch phấn đấu trường đạt tiêu chuẩn An toàn về ANTT.

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ cũng như báo cáo đột xuất: Đầy đủ, kịp thời, chính xác, đúng mẫu, nộp báo cáo về Phòng GD&ĐT qua BPCM vào ngày 27 hàng tháng).

2. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học

Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục đủ về số lượng, hợp lí về cơ cấu và đáp ứng yêu cầu về chất lượng, chuẩn bị tốt nguồn nhân lực cho việc triển khai CTGDPT 2018.

Tiếp tục rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, trên cơ sở đó xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực để đáp ứng theo chuẩn.

Tăng cường tập huấn nâng cao năng lực quản lí và tổ chức dạy học tích cực cho đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên để triển khai thực hiện CTGDPT 2018, đặc biệt là xây dựng và triển khai tốt kế hoạch tập huấn cho đội ngũ giáo viên dạy lớp 2 chuẩn bị cho năm học 2021-2022.

Tạo điều kiện để tất cả cán bộ quản lí, giáo viên được tham gia các đợt tập huấn nâng cao năng lực quản lí, tổ chức dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện CTGDPT 2018, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo; mỗi thầy giáo, cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho các em học sinh noi theo. Kiên quyết “nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”. 

3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng có hiệu quả cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt đối với đội ngũ giáo viên dạy lớp 2 năm học 2021-2022

Xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường triển khai kế hoạch tập huấn cho GV thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn và hướng dẫn giáo viên tham gia tổ, nhóm chuyên môn cùng xây dựng kế hoạch cá nhân, kịp thời phát hiện thuận lợi, khó khăn và đề xuất những biện pháp giải quyết khó khăn về chuyên môn, nghiệp vụ khi thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới.

4. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đổi mới trong việc tổ chức các hoạt động dạy học

 Tăng cường tập huấn, hướng dẫn giáo viên về hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học;

 Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.

 Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định đánh giá học sinh tiểu học.Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục từng môn học, hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Thực hiện đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh bằng các hình thức khác nhau: đánh giá qua việc quan sát các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở hoặc sản phẩm học tập, …

5. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học

- Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo, đặc biệt là việc triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mà trọng tâm là thực hiện đối với lớp 1 và công tác chuẩn bị đối với lớp 2 từ năm học 2021-2022.

V.CÔNG TÁC KHÁC

  1. Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ.
  • Đảm bảo nề nếp kiểm tra của ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn theo kế hoạch hàng tuần; dự giờ được báo trước, không báo trước.
  • Thanh tra nhân dân làm tốt thanh tra chuyên môn và các hoạt động đảm bảo chức năng lãnh đạo nòng cốt, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đoàn thể, các tổ chức, thực hiện tốt các chủ điểm, nhiệm vụ giáo dục.
  • Ban giám hiệu kiểm tra các lớp, kiểm tra toàn diện giáo viên theo kế hoạch cụ thể 1/3 CBGV được kiểm tra toàn diện, 100% số GV được kiểm tra chuyên đề .

 2. Công tác Kiểm định chất lượng giáo dục

Củng cố hoàn thiện hồ sơ, lập báo cáo tự đánh giá, thu thập thông tin minh chứng hàng m. Công tác KĐCLGD được thực hiện theoThông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

 3. Công tác thi đua

a. Chỉ tiêu:

      - Giữ vững danh hiệu ‘Tập thể lao động Tiến Tiến ’’

   - Giáo dục thể chất: Chỉ đạo điểm của huyện

   - Duy trì và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia.

      - Cơ sở vật chất: Xếp loại tốt, thư viện đạt theo QĐ số/01

      - Cán bộ giáo viên, công nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: 100%.

      - Lao động tiên tiến 70%

     - Chiến sĩ thi đua cơ sở: 03

     - Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 12

  b. Các tiết thưởng

   - Có học sinh đạt thành tích cao trong các hoạt động giáo dục của nhà trường, đạt thành tích xuất sắc trong năm học.

    - Cán bộ giáo viên đạt các danh hiệu thi đua trong năm học.

    - Giáo viên dạy giỏi các cấp.

 4. Tổ chức cán bộ:

  *. Ban giám hiệu:  2

  *. Hành chính:

  -  Thủ quỹ kiêm nhiệm công tác văn phòng: 01

   *. Giáo viên: 17( 2 GV hợp đồng).

   *. Các tổ chức đoàn thể:

        - Tổ đảng cấp Tiểu học: 11 đảng viên

        - Công đoàn: 18 đoàn viên, ban chấp hành 2.

       - Chi  đội: 4 ( Khối 4: 2, khối 5 ;2 )

      - Sao nhi đồng: 7 ( Khối 1: 3; khối 2: 2; khối 3: 2)

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HÀNG THÁNG

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

8-2020

  - Kiểm tra CSVC, Thiết bị, Sách Giáo khoa lớp 1 chuẩn bị năm học mới;

  - Chỉ đạo công tác vệ sinh Phòng dịch, chuẩn bị đón HS tựu trường;

  - Đánh giá công tác hè 2020, triển khai công tác T9.

9 - 2020

- Tựu trường 01/9; Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, Khai giảng năm học mới 05/9; Thực hiện chương trình năm học mới 07/9/2020;

- Triển khai kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học cấp Tiểu học tại Phòng GD&ĐT (11/9/2020).

- Tổ chức hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Tập hợp số liệu, duyệt và nộp các loại báo cáo đầu năm học tại Phòng GD&ĐT. Cập nhật số liệu điều tra PCGD trên hệ thống TTĐT.

- Duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học: Sáng23/9/2020

- Kiểm tra nề nếp đầu năm học.

-Tổ chức hội nghị công chức, viên chức (24/9/2020).

- Kiện toàn các tổ chức, đoàn thể trong tháng 9/2020.

- Điều tra và hoàn thiện hồ sơ phổ cập năm 2020.

-Cụm chuyên môn tổ chức chuyên đề “Dạy học Toán Tiểu học; Dạy học TV1 theo chương trình SGK mới”.

- Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Đăng ký - Khảo sát giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

- Chuyên đề “Đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở tổ, khối; dự “Dạy học Toán 1.

10 - 2020

- Thống kê, tự kiểm tra phổ cập GDTH;

- Đón kiểm tra công tác phổ cập năm 2020, kiểm tra chuyên môn của PGD.

- Chuyên đề tổ chức “Đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở tổ, khối” cấp trường, cụm trường;

- Hội nghị hướng dẫn việc tổ chức cho học sinh tham gia cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt, CLB Toán Tuổi thơ, …

- Tổ chức Khảo sát giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

- Lập danh sách GV cốt cán lớp 2 thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông cấp huyện, cấp tỉnh. 

-  Chuyên đề Đổi mới đánh giá theo TT mới, dự Dạy học TV1 .   

11 - 2020

- Tiếp tục Khảo sát giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày NGVN 20/11 (Thao giảng, VSCĐ, Báo tường, Văn nghệ, ...)

- Kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020.

- Đón kiểm tra công tác phổ cập của Sở GD&ĐT; Đón kiểm tra PCGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hỗ trợ kĩ thuật dạy học TV1; Toán1.

 

12 - 2020

  - Hội thi Triển lãm VSCĐ; SP dạy học Mỹ thuật theo PP Đan mạch kết hợp với tổ chức Ngày hội Tiếng Anh cấp trường, cụm trường.

- Tiếp tục Khảo sát giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

- Tổng kết PCGD, báo cáo kết quả về Sở GD&ĐT; Bộ GD&ĐT;

- Kiểm tra chuyên môn theo kế hoạch; Đánh giá chéo Đổi mới không gian trường.

- Chuyên đề Tập huấn, hướng dẫn ra đề kiểm tra định lớp 1.

01 - 2021

- Sơ kết học kì I; Lập danh sách GV dạy lớp 2 năm 2021-2022.

- Nộp và duyệt các biểu mẫu báo cáo, thống kê học kì I.

- Tiếp tục Khảo sát giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

 -Chuyên đề xây dựng “Môi trường Giáo dục thân thiện” tham quan Thư viện xanh – Phát triển văn hóa đọc; .

02 - 2021

- Nghỉ Tết nguyên đán; Tết trồng cây, xanh hóa trường học.

-  Đón đoàn kiểm tra chuyên môn của PGD.

- Giao lưu “Tìm hiểu kiến thức An toàn giao thông đối với học sinh Tiểu học”.

- Tham quan trường học Trần Hưng Đạo.

3 - 2021

- Kiểm tra thư viện đạt chuẩn, kiểm tra chuyên môn.

-Tổ chức các câu lạc bộ Giao lưu Toán tuổi thơ.

- Sinh hoạt chuyên môn cụm.

- Kiểm tra dạy học các môn học tự chọn; Kiểm tra Thư viện đạt chuẩn.Chuyên đề “Dạy học tin học”

4 - 2021

- Giao lưu các câu lạc bộ Toán tuổi thơ; Trạng nguyên Tiếng Việt cấp huyện.

- Ngày hội Tiếng Anh cấp tỉnh.

- Tham dự cuộc thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi” do Báo Nhi đồng tổ chức.

  - Hướng dẫn KTĐK cuối năm; Xét HT chương trình Tiểu học.

5 - 2021

- Hoàn thành KH dạy học trước 19/5.

- Tổ chức kiểm tra ĐK cuối năm học, bàn giao chất lượng học sinh hoàn thành CTTH .

- Hướng dẫn tổng kết năm học. Hoàn thiện hồ sơ cuối năm.

- Ngày lễ “Hoàn thành chương trình Tiểu học”.

- Tập hợp số liệu, báo cáo cuối năm học.

- Bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương.

6 - 2021

- Phòng GDĐT kiểm tra việc tuyển học sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022. Chuẩn bị công tác bồi dưỡng hè.

- Hoàn thành xét thi đua cuối năm học 2020-2021.

- Chung kết Giao lưu các CLB TTT cấp quốc gia.  

  7 - 2021

  - Theo dõi kiểm tra việc tuyển học sinh vào lớp 1, báo cáo số lượng HS lớp 1 nhận mũ bảo hiểm.

  - Kiểm tra công tác Phòng chống lụt bão.

  - Bồi dưỡng hè 2021; tập huấn nâng cao năng lực cho GV lớp 2 thay SGK mới.

 

                                                                                                         P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                           Đặng Thi Răm

 

`

                                                                                   

 

 

 

 

 

 
 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 406
Tháng 08 : 1
Năm 2021 : 5.530